he was second Sarsanghachalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).