My BHARAT

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಯಕನಾದವನು ಕೇವಲ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನಾದವನು ನಾಯಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಾಯಕರಾಗಲು ಹಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು...