yugadi

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದುರನೀತಿಯ ಮಾತೊಂದು ಹೀಗಿದೆ: ಕುಲಸ್ಯಾರ್ಥೇ ತ್ಯಜೇದೇಕಂ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತ್ ।ಗ್ರಾಮಂ ಜನಪದಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಆತ್ಮಾರ್ಥೇ ಪೃಥಿವೀಂ...