ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ (ಅ.ನಾ.)

ಗುಬ್ಬಿಯ ಮರಿಯೇ ಗುಬ್ಬಿಯ ಮರಿಯೇ
ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಎನ್ನುತ ಹಾರುತ ಬಂದಿಹೆ
ತಿನ್ನಲು ಕಾಳನು ಕೊಡುವೆನು ಬಾಬಾ
ನಿನ್ನಯ ಉಲಿಯದು ತಂದಿದೆ ತೋಷವನು||

ಪುಟ್ಟದು ಮನೆಯನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು
ಮೆತ್ತನೆ ಹುಲ್ಲನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಸುವೆ
ಮಲಗಲು ನೆರವನು ನೀಡುವೆ ಗುಬ್ಬಿಯೆ
ಊಟದ ಸಮಯಕೆ ಧಾನ್ಯವ ಹಾಕುವೆನು||

ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದವ ಕೇಳುತ
ಭಯವನು ಹೊಂದುತ ಪಟ್ಟಣ ತೊರೆದೆಯ
ಊರಿನ ಆಚೆಗೆ ಹೊರಟೇ ಹೋದೆಯ?
ನಿನ್ನಯ ರಾಗವ ಕೇಳುವ ಆಸೆಯಿದೆ||

ಜಂಗಮವಾಣಿಯ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕೆ
ನಿನ್ನಯ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದಿತೆ ತ್ರಾಸವು?
ನಮ್ಮಯ ಸ್ವಾರ್ಥಕೆ ಬಲಿಪಶು ಆದೆಯ?
ನಿನಗೂ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಹಕ್ಕುಇದೆ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಯು ನಿನ್ನಲಿ ತುಂಬಿದೆ
ಹಾರುವ ಭಂಗಿಯು ರೋಚಕ ಕಂಡಿದೆ
ಎಲ್ಲರ ಮನಸನು ತಣಿಸುವ ಗುಬ್ಬಿಯೆ
ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೆ ವಾಸಿಸು ಮುದದಿಂದ||

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related News